Rada Rodziców


Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Krakowie. 

 

Jednym z celów działań Rady Rodziców jest gromadzenie środków finansowych na wspieranie działalności oświatowej i wychowawczej Ośrodka. Fundusze pochodzą ze składek rodziców oraz innych źródeł np. darowizn lub akcji charytatywnych. Wysokość rocznej składki jest ustalana na pierwszym zebraniu Rady, na początku każdego roku szkolnego.  

 

Sposób wpłaty składki na fundusz Rady Rodziców:

1. Do wychowawcy klasy, który przekazuje wpłatę Radzie Rodziców za pośrednictwem sekretariatu szkoły, co zostanie potwierdzone dowodem wpłaty KP.

2. Do Skarbnika Rady Rodziców podczas zebrań szkolnych.

Jeśli do Ośrodka uczęszcza rodzeństwo, istnieje możliwość wniesienia tylko jednej składki lub obniżenie składek wpłacanych za wszystkie dzieci danych rodziców.  

 

Fundusz Rady Rodziców jest wydatkowany na:

- dofinansowanie uroczystości szkolnych takich jak Andrzejki, zabawa karnawałowa oraz czerwcowy piknik szkolny;

- dofinansowanie działalności kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych;

- zakup nagród i upominków dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych;  

- inne wydatki, związane z działalnością oświatową i wychowawczą Ośrodka. 

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Kontakt:

radarodzicow@osw2.pl