Pedagog


Pedagog szkolny - mgr Patryk Rosa

Godziny pracy:
poniedziałek:    
8:00-14:45
wtorek:            8:00-8:55,      9:40-13:45
środa:              10:35-15:35 w dniu zebrań z rodzicami 12:30-17:30
czwartek           8:00-11:40, 12:25-13:45
piątek:             10:45-14:00
 
Dyżury dla Rodziców: 
poniedziałek          12:30 - 14:30
środa                     16:00 - 18:00 (w dniu zebrań z rodzicami)

Podstawowa rola pedagoga szkolnego, to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej uczniów. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.


Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych (poprzez zapoznanie się z dokumentacją, rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami, obserwacja frekwencji i wyników nauczania ucznia, analiza sytuacji materialnej rodziny, pośrednictwo w uzyskaniu pomocy od powołanych do tego placówek)

2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb (nowi uczniowie, uczniowie z problemami)

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców, rodziców i nauczycieli (udzielanie porad, rozmowy, mediacje, działania psycho-edukacyjne)

4. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły (spotkania indywidualne, spotkania klasowe, lekcje, programy autorskie, koordynowanie programów profilaktycznych)

5. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru zawodu (współpraca z psychologiem, nauczycielami zawodu)

6. Działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (wyprawki dla uczniów klasy I, wyprawki romskie, realizacja programu stypendia szkolne, obiady dla uczniów, dyżury obiadowe, formalności dotyczące refundacji świadczeń, czuwanie nad uczniami dowożonymi przez taxi)

7. Koordynowanie pracy zespołu wychowawczego, oraz udział w pracach innych zespołów działających na rzecz uczniów

8. Przeciwdziałania różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży


Pedagog w swojej pracy współdziała z dyrekcją placówki, psychologiem, nauczycielami, wychowawcami, służbą zdrowia, sądami, kuratorami, policją, ośrodkami pomocy społecznej, oraz innymi placówkami w miarę potrzeb uczniów i ich rodziców.