Stypendia i zasiłki


Procedury przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 
  1. Przyznanie świadczenia następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia,albo dyrektora szkoły.
  2. Regulamin oraz tryb załatwiania spraw ustalony jest w zależności od miejsca zamieszkania ucznia przez urząd miasta Krakowa albo urząd Gminy / publikowany jest na Portalu Edukacyjnym/
  3. Przedstawiciel szkoły pośredniczy w zebraniu i przygotowaniu dokumentacji świadczenia, pilnuje ustalonych procedur i terminów, pomaga rozliczyć pieniądze, przechowuje potrzebną dokumentację, udziela informacji.
  4. W/w świadczenia przyznaje Prezydent Miasta Krakowa, Burmistrz albo Starosta Gminy za pośrednictwem Wydziału Edukacji.
  5. Rodzice są odpowiedzialni za prawidłowe realizowanie przyznanego świadczenia. Występują z wnioskiem do urzędu, dokumentują sytuację materialną w rodzinie, planują listę zakupów, oraz rozliczają się z przyznanej pomocy.
  6. Do procedury świadczenia dołączamy ksero regulaminu.