Psycholog


Poniedziałek  Środa  Piątek Konsultacje dla rodziców: Środa 7:30 – 8:00 

 

Psycholog:Szkoła Przysposabiająca do Pracy
mgr Maria Matyszkiewicz 
Godziny pracy:
poniedziałek          9:45–12:45 
środa                    13:30–16:30
czwartek               9:40-12:30
piątek                    7:30–9:30

Dyżury dla Rodziców:
środa           15:00–17:00 

W dniu zebrań z rodzicami 16:30–18:00 
 
 
Psycholog: Szkoła Podstawowa
mgr Kinga Mikrut
poniedziałek          8:45 – 13:45
środa                     7:30 – 10:30
piątek                    11:15 – 15:45 
 
Dyżury dla Rodziców:
piątek                    13:00 – 15:00
 
W dniu zebrań z rodzicami 16:30 – 18:00 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
 
Opieka psychologiczna udzielana jest za zgodą i na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych naszych uczniów.


Praca psychologa skupia się wokół stałych zadań, do których należą:

1. Praca z uczniami nowoprzyjętymi (zapoznanie się z dokumentacją, wywiad z rodzicami - badanie oczekiwań co do placówki, obserwacja i ewentualne badania dziecka, łagodzenie okresu aklimatyzacji w nowym środowisku).

2. Kwalifikacja uczniów ze stopniem niepełnosprawności (zbieranie dokumentów, kontrolne badania uczniów dla potrzeb Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności), przygotowanie lub korekta zaleceń do pracy z uczniami z defektami sprzężonymi).

3. Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu w kl. 8 (kwalifikacja uczniów, rozmowy psychoedukacyjne w klasach egzaminacyjnych, udział w pracach komisji na terenie szkoły oraz praca egzaminatora w OKE).

4. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (sprawy nauczań indywidualnych, aktualizacji Orzeczeń o kształceniu specjalnym).

5. W ramach preorientacji zawodowej w klasach gimnazjalnych ( organizowanie i udział w wycieczkach do szkół zawodowych, zebranie dla rodziców kl. III, przygotowanie informacji dla rodziców, pełna diagnoza psychologiczna uczniów kl. III, opinie psychologiczne, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami na temat wyboru zawodu).

6. Kontrolne badania psychologiczne wszystkich uczniów na koniec każdego etapu nauczania (koniec kl. 0, III, VIII, IIIG) oraz w innych koniecznych przypadkach ( trudności w nauce, zaburzenia zachowania itp.).

7. Praca z rodzicami: udzielanie porad, informacji, wyjaśnień, omawianie wyników badań. W ramach wywiadówek - comiesięczne spotkania psychoedukacyjne.
Indywidualne rozmowy z rodzicami o charakterze interwencyjnym, informacyjnym czy terapeutycznym.

8. Udział w pracach wszystkich zespołów szkolnych, które przewidują obecność psychologa: np. zespół kwalifikujący do zajęć reedukacyjnych, zespoły wychowawcze, opracowywanie indywidualnych planów edukacyjno – wychowawczych. itp.

9. Stałe wszechstronne poznawanie możliwości i trudności uczniów poprzez obserwację wychowanków w sytuacji klasowo – lekcyjnej, na przerwach itp., rozmowy indywidualne.

10. Pomoc uczniom w sytuacjach trudnych, interwencje, rozmowy terapeutyczne, negocjacje.

Psycholog w swojej pracy współpracuje z dyrekcją placówki, pedagogiem, nauczycielami i wychowawcami oraz z lekarzami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, sądami, ośrodkami pomocy społecznej w miarę potrzeb uczniów.