Aktualności


Wyniki konkursu plastycznego "Majowa Łąka"
8.06.2020

 

Wyniki konkursu „MAJOWA ŁĄKA”

 

 

 

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

 

Serdecznie dziękuję za przygotowanie ciekawych i kreatywnych prac na konkurs plastyczny „Majowa Łąka".

Dyplomy i nagrody będą do odebrania w szkole.

Nagrodzone prace:

I miejsce:

Julia kl. VII z a SP

Aleksandra kl. II AP SPdP

Aleksandra kl. VII z a SP

Magdalena kl. I z b SP

Wiktoria kl. III z SP

 

Dziękuję za udział i zaangażowanie.

Justyna Nuckowska

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „MAJOWA ŁĄKA ”

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, wrażliwości artystycznej

 • inspirowanie do pracy twórczej

 • wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
  rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

   

Organizator konkursu: Justyna Nuckowska

Regulamin konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Krakowie.

 • technika plastyczna - dowolna

 • format – dowolny

 • prace indywidualne

 • każda praca powinna zawierać opis ( imię, nazwisko, klasa)

 • prace oceniane będą przez organizatora konkursu

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora.

Kryteria oceny:

 • pomysłowość w ujęciu tematu,

 • walory artystyczne,

 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

TERMIN SKŁADANIA PRAC : 30 maja na adres e-mail: konkurs.plastyczny@poczta.onet.pl


  

Kraków, dnia......................................

 

OŚWIADCZENIE

 

 1. Oświadczam, że przedłożona praca jest mojego autorstwa.

 2. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do pracy zgłoszonej do konkursu, stanowiącego odrębny utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zapewniam, iż zgłoszenie konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

 

...................................................................

czytelny podpis


 


OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW/ PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mój udział w konkursie plastycznym:

MAJOWA ŁĄKA”

Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. Zgadzam się na udostępnienie pracy na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Krakowie http://www.sosw2.pl/ oraz na profilu Facebook Ośrodka https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-nr-2-w-Krakowie-113599260275043/

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego i akceptuję jego warunki.

 

........................................ ..................................................

Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Pełnoletniego uczestnika


 

 

RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych SOSW nr 2:

Marlena Dyrek

adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100.

 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

 Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

 

6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

« powrót


Wyniki konkursu plastycznego "Majowa Łąka"
Konkurs plastyczny "Majowa Łąka"