Aktualności


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Z KULTURĄ MI DO TWARZY
18.09.2023

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy  po raz pierwszy biorą udział w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy". Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10). Autorzy projektu: Paulina Berkowska – nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu, Mariusz Berkowski nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

CELE PROJEKTU:
Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Szkolny koordynator projektu: Joanna Skrzywanek
Nauczyciele biorący udział w projekcie: Anna Duda – Kras, Robert Rajca, Dorota Brach, Teresa Pałka, Małgorzata Babik, Monika Porębska, Renata Sobczyszyn, Jerzy Wieszczak,

Uczniowie biorący udział w projekcie: klasa I AP, II AP, II BP, III AP

Regulamin projektu:  
https://cloud-7.edupage.org/cloud/Z_kultura_mi_do_twarzy_IV_EDYCJA_Regulamin.pdf?z%3A%2FBzflK8ZBMf0AX9d8CUjW4bEsjfihOcwwdPchqZekp7OBqlObt3B0lKoASz%2BryQi

« powrót