Aktualności


Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki”
11.05.2020

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

 

Cele konkursu:
• kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Organizator konkursu: BIBLIOTEKA SZKOLNA (Marta Synowska- Staszczyk, Justyna Nuckowska)

Regulamin konkursu:
• technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
• format dowolny
• prace indywidualne
• każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat-bajka, imię, nazwisko, wiek dziecka i grupa przedszkolna
• prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora.

Kryteria oceny:
• pomysłowość w ujęciu tematu,
• walory artystyczne,
• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

TERMIN SKŁADANIA PRAC : 10.06.2020, mail: synowskam@gmail.com

 

 


 

 

 

Kraków, dnia......................................

OŚWIADCZENIE

 

  1. Oświadczam, że przedłożona praca jest mojego autorstwa.

  2. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do pracy zgłoszonej do konkursu, stanowiącego odrębny utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zapewniam, iż zgłoszenie konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

.............................................................................................................................

                                                                                      czytelny podpis

 

 

 


 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW/ PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mój udział w konkursie plastycznym:

MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. Zgadzam się na udostępnienie pracy na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Krakowie http://www.sosw2.pl/ oraz na profilu Facebook Ośrodka https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-nr-2-w-Krakowie-113599260275043/

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego i akceptuję jego warunki.

 

........................................ ..................................................

Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Pełnoletniego uczestnika

 

 


RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych SOSW nr 2:

Marlena Dyrek

adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100.

 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

 Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

 

6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

« powrót