Aktualności


Projekt PO WER „Inni czy jednak tacy sami?- międzynarodowe spotkanie jako droga do poznania siebie i zrozumienia innych.”
19.05.2021

Wniosek (nr 2020-1-PMU-3107) pt. „ Inni czy jednak tacy sami- międzynarodowe spotkanie jako droga do poznania siebie i zrozumienia innych” w ramach projektu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Inni czy jednak tacy sami?” został opracowany na podstawie zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych i społecznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie, z klas VI-VIII szkoły podstawowej.

 

 

W projekcie weźmie udział 10 uczniów pochodzących z różnych środowisk, w tym zagrożonych wykluczeniem. Opiekę nad uczniami będą sprawować trzej nauczyciele zatrudnieni w ośrodku.

 

Celem projektu jest rozwijanie u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, a także kompetencji cyfrowych. Wzmocnienie tych kompetencji odbędzie się w oparciu o treści kształcenia wynikające z podstawy programowej z takich przedmiotów jak: muzyka, plastyka, informatyka, wychowanie fizyczne, geografia i historia. Treści kształcenia zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Mentoring opiekunów, metody aktywizujące i zajęcia praktyczne, wpłyną pozytywnie na motywację uczniów i zachęcą do pełnego zaangażowania w przygotowanie i realizację projektu. Projekt PO WER motywuje do nauki i rozwoju w nowym, nieznanym środowisku przeciwdziałając typowej dla osób z niepełnosprawnością, bierności i wykluczeniu społecznemu. Uczniowie będą mogli poznać inny kraj - kolegów, również z niepełnosprawnością, posługujących się innym językiem, ich zwyczaje i kulturę. Współpracując w zespole, uczestnicząc w zajęciach przybliżających kulturę obu krajów poznają podobieństwa i różnice w ich codziennym funkcjonowaniu.

 

 

Realizacja projektu zostanie poprzedzona przygotowaniem uczniów do mobilności, w postaci przygotowania kulturalnego i pedagogicznego m.in. będą uczestniczyć w warsztatach fotografii, witrażu, tańców narodowych, z których stworzą film instruktażowy dla partnerów. Założą i będą prowadzić witrynę internetową, na której znajdą się wydarzenia z przebiegu mobilności oraz ważne informacje o sobie i krajach. Przygotują również prezentacje związane z Krakowem- jego zabytkami i sztuką witrażu.

 

W ramach mobilności zostały wspólnie z uczniami, po uzgodnieniu z partnerem, zaplanowane takie działania jak: udział we wspólnych lekcjach, warsztaty tańców narodowych, warsztaty ikonopisania połączone z wizytami w cerkwiach, warsztaty witrażu, wspólne zajęcia sportowe, warsztaty graficzne, warsztaty kulinarne oraz pokaz mody nawiązujący do tradycyjnych strojów narodowych. Pomimo swoich trudności, staną się ambasadorami kultury, a ich działania przyniosą konkretne rezultaty prowadzące do wzmocnienia potencjału i sposobu funkcjonowania we współczesnym świecie. Do komunikacji z partnerem wykorzystają aplikacje tłumaczące. Ważnym działaniem projektowym, nakierowanym na rozwijanie tożsamości narodowej, ale też zrozumienie powodów emigracji, tak powszechnej we współczesnym świecie, a w zasadzie niepraktykowanym przez osoby z niepełnosprawnością intelektualna, będzie wizyta w polskiej szkole. Uczniowie poznają również inne atrakcje w okolicy nawiązujące do polskich korzeni i Polaków, którzy emigrowali na te ziemie, m.in. wybiorą się do kopalni soli, która była współtworzona przez polskich górników. Poznają również historię Rumunii, a także życie jej mieszkańców nie tylko dziś, ale w dawnych czasach.

 

Rezultaty - te materialne w postaci fotoksiążki, filmów, witryny i niematerialne związane ze zmianą postaw, otwarciem na inne kultury, zdolnością do praktycznego wykorzystania zasobów cyfrowych i zwiększenia wiedzy o nowym kraju, a także możliwością prezentacji projektu na forum szkoły i w społeczności lokalnej przyczynią się do budowania poczucia wartości osoby z niepełnosprawnością i otwarcia na świat, a więc stworzenia inkluzywnego środowiska. W trakcie przedsięwzięcia i po jego zakończeniu będzie przeprowadzona ewaluacja działań, która oceni jakościowo i ilościowo skuteczność podejmowanych działań w zakresie kompetencji kluczowych.

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 12 maja 2021 r.

 

Wyjazd grupy uczniów do Rumunii: 26 wrzesień-2 października 2021r. (data może ulec zmianie w zależności od sytuacji COVID)

 

Czas trwania projektu: 6 miesięcy.

 

Uczestnicy projektu: 10 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z klas od VI do VIII uczęszczających do SOSW nr 2 w Krakowie.

 

Kwota dofinansowania: 56844 PLN.

« powrót