Towarzystwo WIS


Przekazanie Czeku Fundacji "AUCHAN" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Kształcenia Specjalnego zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne, prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz wzbogacenia możliwości rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży kształconych przez specjalne placówki oświatowe.

 

Cele i formy działania Towarzystwa:

Celem Towarzystwa jest inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji oraz tworzenia warunków możliwie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży kształconych w placówkach specjalnych.

 

Aby móc spełniać ten cel Towarzystwo:

 

- podejmuje działania realizuje je oraz wspiera specjalne placówki oświatowo -wychowawcze finansowane zarówno ze środków państwowych, jak i społecznych,

 

- pomaga organizować i prowadzić inne specjalne placówki oświatowo-wychowawcze przy już istniejących ośrodkach specjalnych, o ile powstanie tego typu placówek o różnym szczeblu edukacji jest podyktowane koniecznością tworzenia możliwości pełnego rozwoju dzieci i młodzieży specjalnej troski. Placówkami tymi mogą być:

- przedszkola specjalne;

- gabinety reedukacyjno - logopedyczne;

- gabinety gimnastyki korekcyjnej, świetlice terapeutyczne;

- warsztaty przysposabiające do zawodu;

 

- organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo - wychowawcze,

 

- współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są bliskie celom Towarzystwa,

 

- prowadzi poradnictwo w zakresie form i systemu funkcjonowania oświaty specjalnej, zarówno państwowej, jak i społecznej dla pedagogów specjalnych, jak i rodziców dzieci specjalnej troski,

 

- wspiera pomocą wszelkie twórcze innowacje z zakresu pedagogiki specjalnej, a dotyczące funkcjonowania organizacji szkolnych, zespołów muzycznych, wydawnictw szkolnych,

 

- wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury fizycznej,

 

- zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących specjalnej oświaty i wychowania,

 

- rozwija wszelkie inne formy działalności służące możliwie wszechstronnemu rozwojowi dzieci specjalnej troski, w tym organizuje różnorodne formy rekreacji, turystyki i wypoczynku,

 

- prowadzi działalność gospodarczą, której przeznaczone są na cele statutowe Towarzystwa.