Psycholog


 

Psycholog: Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
mgr Maria Matyszkiewicz 
Godziny pracy:
poniedziałek          9.40– 11.40
wtorek                   8.45- 12.30  
środa                    13.40– 14.40
czwartek               11.40- 12.40
piątek                    7.30– 9.30  
Dyżury dla Rodziców:
poniedziałek           7.20– 7.50 
w dniu wywiadówki 16.25– 18.00 
 
 
Psycholog: Szkoła Podstawowa
mgr Ewa Wilk - Zgłobicka
poniedziałek          9.00–13.00
środa                     7.30–11.30
piątek                    12.00–16.30
Dyżury dla Rodziców:
środa                     7.30–8.00
piątek                    15.00–16.30
 
Opieka psychologiczna udzielana jest za zgodą i na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych naszych uczniów.


Praca psychologa skupia się wokół stałych zadań, do których należą:

1. Praca z uczniami nowoprzyjętymi (zapoznanie się z dokumentacją, wywiad z rodzicami - badanie oczekiwań co do placówki, obserwacja i ewentualne badania dziecka, łagodzenie okresu aklimatyzacji w nowym środowisku).

2. Kwalifikacja uczniów ze stopniem niepełnosprawności (zbieranie dokumentów, kontrolne badania uczniów dla potrzeb Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności), przygotowanie lub korekta zaleceń do pracy z uczniami z defektami sprzężonymi).

3. Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu sprawdzianu w kl. VI i egzaminu w kl. III gimnazjum (kwalifikacja uczniów, rozmowy psychoedukacyjne w klasach egzaminacyjnych, udział w pracach komisji na terenie szkoły oraz praca egzaminatora w OKE).

4. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (sprawy nauczań indywidualnych, aktualizacji Orzeczeń o kształceniu specjalnym).

5. W ramach preorientacji zawodowej w klasach gimnazjalnych ( organizowanie i udział w wycieczkach do szkół zawodowych, zebranie dla rodziców kl. III, przygotowanie informacji dla rodziców, pełna diagnoza psychologiczna uczniów kl. III, opinie psychologiczne, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami na temat wyboru zawodu).

6. Kontrolne badania psychologiczne wszystkich uczniów na koniec każdego etapu nauczania (koniec kl. 0, III, VI, IIIG) oraz w innych koniecznych przypadkach ( trudności w nauce, zaburzenia zachowania itp.).

7. Praca z rodzicami: udzielanie porad, informacji, wyjaśnień, omawianie wyników badań. W ramach wywiadówek - comiesięczne spotkania psychoedukacyjne.
Indywidualne rozmowy z rodzicami o charakterze interwencyjnym, informacyjnym czy terapeutycznym.

8. Udział w pracach wszystkich zespołów szkolnych, które przewidują obecność psychologa: np. zespół kwalifikujący do zajęć reedukacyjnych, zespoły wychowawcze, opracowywanie indywidualnych planów edukacyjno – wychowawczych. itp.

9. Stałe wszechstronne poznawanie możliwości i trudności uczniów poprzez obserwację wychowanków w sytuacji klasowo – lekcyjnej, na przerwach itp., rozmowy indywidualne.

10. Pomoc uczniom w sytuacjach trudnych, interwencje, rozmowy terapeutyczne, negocjacje.

Psycholog w swojej pracy współpracuje z dyrekcją placówki, pedagogiem, nauczycielami i wychowawcami oraz z lekarzami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, sądami, ośrodkami pomocy społecznej w miarę potrzeb uczniów.