Wczesne Wspomaganie


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszym Ośrodku rozpoczął działalność 1 września 2012r. Stworzyliśmy odrębne pomieszczenia dostosowane do przyjmowania rodziców z dziećmi oraz do indywidualnej pracy.
 
Dysponujemy kadrą pedagogiczną przygotowaną do pracy w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju w postaci nauczycieli ze specjalnościami:
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • oligofrenopedagogika, psychologia,
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
 
Zapewniamy opiekę pielęgniarki.
 
Lokalizacja naszej placówki stwarza dogodne warunki dojazdu dla rodziców z dziećmi.
 
Obejmujemy opieką dzieci w wieku przedszkolnym:
 • z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
 • z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
 • z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi,
 • z zaburzeniami rozwoju mowy, z niedosłuchem lub głuchotą,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa,
 • z autyzmem i zespołami ze spectrum autystycznego,
 • z innymi problemami rozwojowymi.
 
Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno – rewalidacyjny,
na podstawie diagnozy i analizy zaburzeń rozwojowych.
 
 
Zespół Wczesnego Wspomagania zapewnia opiekę dzieciom w postaci:
 
 • ciągłej diagnozy rozwoju psychofizycznego,
 • opracowania indywidualnego dla każdego dziecka programu pracy,
 • prowadzenia systematycznych zajęć z dzieckiem – ogólnorozwojowych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, muzyczno – plastycznych,
 • prowadzenia pracy z rodzicami w postaci instruktażu, informacji, spotkań psychoedukacyjnych.
 
Praca z dzieckiem przebiega poprzez:
 
 • stymulację sensoryczną (treningi percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej, przedsionkowej, czucia głębokiego), i
 • ntegrację sensoryczno – ruchową (ćwiczenia naśladownictwa ruchów rąk i całego ciała),
 • rozwój motoryki małej (usprawnianie motoryki i sprawności manualnej),
 • rozwój motoryki dużej (usprawnianie poruszania się, pokonywania przeszkód terenowych, pląsy),
 • rozwój komunikowania się (porozumiewanie się pozawerbalne alternatywnymi metodami komunikacji,
 • rozumienie mowy,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • rozwój słownika biernego i czynnego),
 • rozwój samoobsługi,
 • rozwój socjalizacji,
 • ćwiczenie funkcji poznawczych,
 • inne różnorodne oddziaływania umożliwiające osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 
Praca nad rozwojem opóźnionych lub zaburzonych funkcji przebiega równolegle z oddziaływaniami wychowawczymi.
Opieka nad dziećmi i rodzicami odbywa się w klimacie wsparcia emocjonalnego i poczucia wiary w sukces.