Aktualności


Konkurs fotograficzny "Czytam w domu"
11.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

"Czytam w domu"

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Krakowie.

 2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie dziecka wraz z książką poprzez fotografię.

 3. Cele konkursu:

  1. promocja czytelnictwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym,

  2. popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

  3. prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,

 4. Sposób przeprowadzania konkursu:

  1. każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

  2. format prac: oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG(Zdjęcia należy opisać imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, numerem kontaktowym oraz dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii i zgodę na publikację)

 5. Miejsce i termin składania prac:

- Prace należy wysłać na adres mailowy: synowskam@gmail.com lub do "Pani Wiśni" przez Messengera, do dnia 10.06.2020r.

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,

 • oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny

 1. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: http://www.sosw2.pl/ oraz na Facebooku szkoły: https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-nr-2-w-Krakowie-113599260275043/

 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 3. Prace najwyżej ocenione zostaną nagrodzone przez Dyrektora Szkoły oraz wykorzystane w celu promocji szkoły i biblioteki.

 4. Oceny dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 5. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich nie będą brane pod uwagę.

 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 pozycja 1781 z dnia 2019.09.19). Zgodnie z zasadami określonymi w wyżej powołanych aktach prawnych, uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie.Szczególowe informacje zawarte są w Informacji administratora o przetwarzaniu danych osobowych. Administratoem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100.

 

 

 


 

Kraków, dnia......................................

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 1. Oświadczam, że przedłożone zdjęcie jest mojego autorstwa.
 2. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia zgłoszonego do konkursu, stanowiącego odrębny utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zapewniam, iż zgłoszenie konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

 

 

....................................................................

czytelny podpis

 

 

 


 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW/ PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mój udział w konkursie fotograficznym:

Czytam w domu”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. Zgadzam się na udostępnienie zdjęcia na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Krakowie http://www.sosw2.pl/ oraz na profilu Facebooka Ośrodka https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-nr-2-w-Krakowie-113599260275043/

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki.

 

 

........................................ ..................................................

Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Pełnoletniego uczestnika

 


 

 

RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych SOSW nr 2:

Marlena Dyrek

adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100.

 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

 Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

 

6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

« powrót