Aktualności


Udział w Projekcie "Przerwać krąg niemocy"
14.05.2018

 

PROJEKT

"Przerwać krąg niemocy-aktywizacja społeczna i reintegracja zawodowa 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie z woj. małopolskiego"

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Czas trwania projektu: 01.01.2018 - 30.09.2019

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest aktywne włączenie 40 (22 K, 18 M) osób z miasta Krakowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności intelektualnej, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, dzięki likwidacji osobistych barier oraz reintegrację społeczną i zawodową.

 

Główne działania:

(1) Pogłębiona identyfikacja osobistych potrzeb i ograniczeń uczestników

(2) Stała motywacja uczestników do udziału w projekcie

(3) Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu

(4) Wsparcie reintegracji społecznej uczestników projektu przez asystentów osób niepełnosprawnych

 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 40 osób (22 K,18 M), w wieku 18-24 lata, które uczą się lub zamieszkują na terenie woj. małopolskiego (m. Kraków), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, niepracujących lub bezrobotnych.

 

Rekrutacja zakłada nabór w dwóch turach (2 x 20 osób), w I i III kwartale realizacji projektu.

 

Szczegółowe działania:

1. Identyfikacja potrzeb uczestników - tworzenie Indywidualnych Planów Działania - wywiady pogłębione grupowe - osobiste spotkania - konsultacje z psychologiem - tworzenie IPD (z doradcą zawodowym)

2. Realizacja podstawowej ścieżki motywującej i reintegracja społeczna - wyjazd integracyjny - 3 dni, w trakcie – „Impuls do zmiany - szkolenie motywacyjne” - Trening Umiejętności Psychospołecznych

3. Aktualizacja kwalifikacji zawodowych beneficjentów oraz szkolenia zawodowe: - Poradnictwo zawodowe (warsztaty z doradcą zawodowym) - Doradztwo indywidualne - Szkolenia zawodowe – 150 h - Staż zawodowy - 3 miesiące - Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

4. Wsparcie Uczestników przez asystentów osoby niepełnosprawnej

 

Uczestnikom projektu przysługuje: - stypendium szkoleniowe - stypendium stażowe - catering na zajęciach grupowych - zwrot kosztów dojazdu - materiały szkoleniowe Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

« powrót


Udział w Projekcie "Przerwać krąg niemocy"